หน้าที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการสำนักงานประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 1. วิเคราะห์สภาพปัญหา กำหนดแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 2. ประเมินความต้องการกำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 3. วางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการในพื้นที่
 4. กำหนด Road Map การปฏิบัติงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
 5. ผลักดันกลไกมาตรฐานอาชีพยุทธศาสตร์ในแต่ละจังหวัด la
 6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อน

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย ๕ ฝ่าย 

 1. ฝ่ายข้อมูลกลาง มีหน้าที่
  1.1 ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
  1.2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปสงค์ (Demand Side) และอุปทาน (Supply Side)เพื่อวางแผนกำลังคนในกลุ่ม EEC
 2. ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ มีหน้าที่
  2.1 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ ความต้องการ (Made to Order)
  2.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับสถานประกอบการ และสถานศึกษา
  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับ ประเทศไทย ๔.๐
 3. ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ มีหน้าที่
  3.1 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อบูรณาการความ ร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่