ข้อมูลในแต่ละฝ่าย

ข้อมูลส่วนกลาง

 
 1. ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
 2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. ข้อมูลนักเรียน
 4. ข้อมูลด้านความต้องการกำลังคน (Demand) และกำลังการผลิตกำลังคน (Supply)

ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ

 
 1. ข้อมูลหลักสูตรและสาขาที่เปิดการเรียนการสอน
 2. ข้อมูลหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ
 3. ข้อมูลทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะพึงประสงค์ที่สถานประกอบการต้องการ
 4. ข้อมูลมาตรฐานอาชีพของแต่ละสาขาวิชา
 5. ข้อมูลศูนย์ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ (ที่ตั้ง/ วิชาที่เปิดสอน ฯลฯ)
 6. โปรแกรมวัดแววความถนัดด้านอาชีพ

ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ

 1. ข้อมูลความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (นักเรียนทวิภาคี และหลักสูตร)
 2. ข้อมูลสถานประกอบการในพื้นที
 3. ข้อมูลระบบสวัสดิการและการดูแลผู้เรียน และกองทุนช่วยเหลือผู้เรียนอาชีวศึกษา
 4. ข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากร
 

ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ

 1. ข้อมูลความต้องการนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
 2. ข้อมูลผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจที่ใช้นวัตกรรม
 3. เว็บไซต์ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (http://v-cop.go.th/v-cop/)

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

 1. ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 2. ข้อมูลแนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร