หลักสูตร

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอน

ค้นหาประเภทวิชา สาชาวิชา หรือสาขางาน:

สถานศึกษา  -ประเภทวิชา  
  สถานศึกษาประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 533 items in 11 pages

สถานศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการตลาดการตลาด
   วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
   วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

   วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
   วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง
   วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
   วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
   วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
   วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (ชลบุรี) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สถานศึกษา: วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

 

ประเภทวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

   วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
   วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
   วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
   วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง

สถานศึกษา: วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

 

ประเภทวิชา: คหกรรม

   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) คหกรรมคหกรรมศาสตร์คหกรรมการผลิต
 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างยนต์ตัวถังและสีรถยนต์
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมติดตั้งและบำรุงรักษา
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
   วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง

สถานศึกษา: วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

 

ประเภทวิชา: คหกรรม

   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) คหกรรมอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ
 

ประเภทวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ