หลักสูตร

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอน

ค้นหาประเภทวิชา สาชาวิชา หรือสาขางาน:

สถานศึกษา  -ประเภทวิชา  
  สถานศึกษาประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 533 items in 11 pages

สถานศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพแกลง

 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

   วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
   วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) อุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
   วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) อุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
   วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง

สถานศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการการบัญชี
   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมติดตั้งและบำรุงรักษา
   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์
   วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

สถานศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

 

ประเภทวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการตลาดการตลาด
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการการขาย
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการการบัญชี
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมโลหะการเชื่อมโลหะ
   วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม