หลักสูตร

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอน

ค้นหาประเภทวิชา สาชาวิชา หรือสาขางาน:

สถานศึกษา  -ประเภทวิชา  
  สถานศึกษาประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 533 items in 11 pages

สถานศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพแกลง

 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป
   วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการตลาดการตลาด
   วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
   วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
   วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

   วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) อุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
   วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) อุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) อุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
   วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) อุตสาหกรรมช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
   วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างอากาศยานช่างอากาศยาน
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเกษตร
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเรือ
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมโลหะ
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระบบภาพและระบบเสียง
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรมท่องเทียว

   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมการโรงแรม
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมครัวโรงแรม
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมแม่บ้านโรงแรม
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและบริการครัวโรงแรม
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและบริการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและบริการแม่บ้านโรงแรม