หลักสูตร

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอน

ค้นหาประเภทวิชา สาชาวิชา หรือสาขางาน:

สถานศึกษา  -ประเภทวิชา  
  สถานศึกษาประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 533 items in 11 pages

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคระยอง

 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคนิคโลหะ
   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า
   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมเทคโนโลยียางเทคโนโลยียาง
   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีปิโตรเคมี
   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมโลหะการเชื่อมโลหะ
   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรมท่องเทียว

   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมท่องเทียวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ทางทะเล
   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมท่องเทียวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมการโรงแรม
   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม
   วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและบริการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

 

ประเภทวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการการบัญชี
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมการก่อสร้างก่อสร้าง
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมการก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมการก่อสร้างเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเขียนแบบเครื่องกลออกแบบและเขียนแบบการผลิต
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องกลเครื่องกลเกษตร
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเกษตร
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเรือ
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเขียนแบบเครื่องกล
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องมือวัดและควบคุมเทคโนโลยีการวัดและควบคุม
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างก่อสร้างก่อสร้าง
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างยนต์เครื่องกลเกษตร
   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างยนต์เครื่องกลอุตสาหกรรม