หลักสูตร

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอน

ค้นหาประเภทวิชา สาชาวิชา หรือสาขางาน:

สถานศึกษา  -ประเภทวิชา  
  สถานศึกษาประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 533 items in 11 pages

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์การจัดการขนส่ง
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการตลาดการตลาด
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการการขาย
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการการบัญชี
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมโลหะ
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรม
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมโลหะการเชื่อมโลหะ
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรมท่องเทียว

   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมการโรงแรม
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม
   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและบริการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

 

ประเภทวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (ระยอง) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

   วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (ระยอง) อุตสาหกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย
   วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (ระยอง) อุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (ระยอง) อุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (ระยอง) อุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
   วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (ระยอง) อุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล