หลักสูตร

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอน

ค้นหาประเภทวิชา สาชาวิชา หรือสาขางาน:

สถานศึกษา  -ประเภทวิชา  
  สถานศึกษาประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 533 items in 11 pages

สถานศึกษา: วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการการบัญชี
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมเทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมโลหะการเชื่อมโลหะ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรมท่องเทียว

   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมท่องเทียวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ระยอง) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมการโรงแรม

สถานศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

 

ประเภทวิชา: คหกรรม

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) คหกรรมการบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) คหกรรมคหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) คหกรรมคหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) คหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) คหกรรมอาหารและโภชนาการการประกอบอาหาร
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) คหกรรมอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ
 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการตลาดการตลาด
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี

สถานศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาเครื่องจักรอัตโนมัติ
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาเครื่องมือกล
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาไฟฟ้า
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชายานยนต์
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) (ชลบุรี) อุตสาหกรรมช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมติดตั้งและบำรุงรักษา
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) (ชลบุรี) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม