ข้อมูลเปรียบเทียบ Demand (แรงงานอาชีวศึกษา) และ Supply (ผู้เรียนอาชีวศึกษา) 3 จังหวัด ปี 2560 -2564


print
Sort by: