ข้อมูลเป้าหมายผู้สำเร็จอาชีวศึกษา (Supply ) ด้านแรงงานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมกลุ่ม First S-curve & New S-curve ภาพรวมปี 2560-2564


print
Sort by: