ข้อมูลความต้องการแรงงานอาชีวศึกษา (Demand) อุตสาหกรรมกลุ่ม First S-Curve & New S-Curve ภาพรวมปี 2560-2564 จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมprint
Sort by: