ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

จากนโยบายของรัฐบาล  ที่กำหนดให้มีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ประกอบด้วย  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดระยอง  มีการสนับสนุนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ลงทุนใน 10 อุตสาหกรรม โดยเน้นฐานการลงทุนอยู่ใน 3 จังหวัดดังกล่าว  โดยยกระดับพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย  มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ  อำนวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน  สนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและการท่องเที่ยว

จากนโยบายดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เกิดความตระหนัก  และเห็นความสำคัญของการผลิต ส่งเสริม  และพัฒนากำลังคน  เพื่อให้เป็นแรงงานที่สอดคล้องกับ 10 อุตาสหกรรม  สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตกำลังแรงงาน  และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา  จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว  กำหนดให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขึ้น  (EEC TVET Career Center)  เพื่อให้ศูนย์ดังกล่าวส่งเสริมให้เรื่องของการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบการ  ที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (EEC TVET Career Center : RAYONG) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  โดยศูนย์ EEC จังหวัดระยอง  ประกอบด้วย 1 ศูนย์ประสานงานหลัก  ตั้งอยู่ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง  และศูนย์ประสานงานย่อย อีก 3 แห่ง  ประกอบด้วย  ศูนย์ประสานงานย่อยวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  ศูนย์ประสานงานย่อยวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  และศูนย์ประสานย่อยวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

ศูนย์ประสานงาน EEC จังหวัดระยอง  ประกอบไปด้วย 5 ฝ่าย  ได้แก่  ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง  ดำเนินการโดย  วิทยาลัยเทคนิคระยอง และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนสู่มาตรฐานอาชีพ  ดำเนินการโดย  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  และวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ  ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ  ดำเนินการโดย  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  และวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ  ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ  ดำเนินการโดย  วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง  และวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ดำเนินการโดย  วิทยาลัยการอาชีพแกลง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  และวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ  การดำเนินงานของศูนย์ประสาน  EEC  จังหวัดระยอง  นอกจาก 5 ฝ่ายดังกล่าวแล้ว  ยังมีที่ปรึกษาจากภาครัฐ และภาคเอกชน  ในจังหวัดเข้ามาร่วมงานด้วย  เช่น  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  จัดหางานจังหวัดระยอง  สถิติจังหวัดระยอง หอการค้าจังหวัดระยอง  และผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา  

เพื่อเป้าหมายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลรองรับความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรม 4.0 และภาคบริการ  โดยดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน