หลักสูตรที่เปิดสอน ศูนย์ประสานงานฯ ระยอง

ค้นหาประเภทวิชา สาชาวิชา หรือสาขางาน:

สถานศึกษา  -ประเภทวิชา  
  สถานศึกษาประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 156 items in 4 pages

สถานศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพแกลง

 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยการอาชีพแกลงพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป
  วิทยาลัยการอาชีพแกลงพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการตลาดการตลาด
  วิทยาลัยการอาชีพแกลงพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
  วิทยาลัยการอาชีพแกลงพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยการอาชีพแกลงพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
  วิทยาลัยการอาชีพแกลงพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยการอาชีพแกลงอุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
  วิทยาลัยการอาชีพแกลงอุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยการอาชีพแกลงอุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
  วิทยาลัยการอาชีพแกลงอุตสาหกรรมช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
  วิทยาลัยการอาชีพแกลงอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยการอาชีพแกลงอุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
  วิทยาลัยการอาชีพแกลงอุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยการอาชีพแกลงอุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
  วิทยาลัยการอาชีพแกลงอุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยการอาชีพแกลงอุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยการอาชีพแกลงอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
  วิทยาลัยการอาชีพแกลงอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคระยอง

 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรมท่องเทียว

  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมท่องเทียวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ทางทะเล
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมท่องเทียวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมการโรงแรม
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและบริการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สถานศึกษา: วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

 

ประเภทวิชา: คหกรรม

  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองคหกรรมอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ
 

ประเภทวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการการบัญชี
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองอุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองอุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองอุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองอุตสาหกรรมช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองอุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองอุตสาหกรรมช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองอุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองอุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองอุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองอุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองอุตสาหกรรมเทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองอุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองอุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
  วิทยาลัยสารพัดช่างระยองอุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง