หลักสูตรที่เปิดสอน ศูนย์ประสานงานฯ ระยอง

ค้นหาประเภทวิชา สาชาวิชา หรือสาขางาน:

สถานศึกษา  -ประเภทวิชา  
  สถานศึกษาประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 156 items in 4 pages

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคระยอง

 

ประเภทวิชา: คหกรรม

  วิทยาลัยเทคนิคระยองคหกรรมการบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
  วิทยาลัยเทคนิคระยองคหกรรมคหกรรมศาสตร์คหกรรมการผลิต
  วิทยาลัยเทคนิคระยองคหกรรมคหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
  วิทยาลัยเทคนิคระยองคหกรรมอาหารและโภชนาการการประกอบอาหาร
  วิทยาลัยเทคนิคระยองคหกรรมอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ
 

ประเภทวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  วิทยาลัยเทคนิคระยองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยเทคนิคระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  วิทยาลัยเทคนิคระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า
  วิทยาลัยเทคนิคระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการตลาดการตลาด
  วิทยาลัยเทคนิคระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
  วิทยาลัยเทคนิคระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการเลขานุการการเลขานุการ
  วิทยาลัยเทคนิคระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาโปรแกรม
  วิทยาลัยเทคนิคระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยเทคนิคระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  วิทยาลัยเทคนิคระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการการขาย
  วิทยาลัยเทคนิคระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการการบัญชี
  วิทยาลัยเทคนิคระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการการเลขานุการ
  วิทยาลัยเทคนิคระยองพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมการก่อสร้างก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมการก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมเครื่องมือวัดและควบคุมเทคโนโลยีการวัดและควบคุม
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมช่างก่อสร้างก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคนิคโลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมเทคโนโลยียางเทคโนโลยียาง
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปิโตรเคมี
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมโลหะการเชื่อมโลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคระยองอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม