หลักสูตรที่เปิดสอน ศูนย์ประสานงานฯ ระยอง

ค้นหาประเภทวิชา สาชาวิชา หรือสาขางาน:

สถานศึกษา  -ประเภทวิชา  
  สถานศึกษาประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 156 items in 4 pages

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์การจัดการขนส่ง
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมการก่อสร้างก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมการก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเรือ
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมช่างก่อสร้างก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเรือ
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรมท่องเทียว

  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมการโรงแรม
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม
  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและบริการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

 

ประเภทวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตเทคนิคการผลิต
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมติดตั้งและบำรุงรักษา
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปิโตรเคมี
  วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดอุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม