แถลงข่าวการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ)"บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ร่วมกับศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง และเชฟชุมพล แจ้งไพร ยกระดับการเรียนการสอนวิชาชีพ "อาหารถิ่นจังหวัดระยอง" ต่อยอดโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัตถุดิบพื้นถิ่นและสูตรอาหารประจำจังหวัด รวมทั้งพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC
Created by adminrayong on 20/12/2560 15:25:53


print
Sort by: