ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

จากนโยบายของรัฐบาล  ที่กำหนดให้มีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ประกอบด้วย  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดระยอง  มีการสนับสนุนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ลงทุนใน 10 อุตสาหกรรม โดยเน้นฐานการลงทุนอยู่ใน 3 จังหวัดดังกล่าว  โดยยกระดับพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย  มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ  อำนวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน  สนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและการท่องเที่ยว...อ่านต่อ 

ข้อมูลด้านแรงงาน ด้านการผลิต และพัฒนากำลังคน

กิจกรรมศูนย์ประสานงาน EEC ระยอง

ข่าวศูนย์ประสานงาน EEC ระยอง

ศูนย์หลัก วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ที่อยู่: 86/13 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์: 0-3861-1192
โทรสาร: 0-3887-0717
Website: www.technicrayong.ac.th
E-mail: techrayong01@hotmail.com

ศูนย์ย่อย วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ที่อยู่: 11 หมู่ 11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
ที่ติดต่อ: ตู้ ปณ.9 ปณจ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์: 0-3801-7941
โทรสาร: 0-3889-2292
Website: http://www.bktech.ac.th/
E-mail : bankhai@chaiyo.com

ศูนย์ย่อย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ที่อยู่: 234 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์: 0-3802-6479
โทรสาร: 0-3802-6480
Website: http://www.mtptc.ac.th/
E-mail : www.rayong03@vec.go.th

ศูนย์ย่อย วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
ที่อยู่: 309 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์: 0-3802-2835
โทรสาร:
Website: http://www.irpct.ac.th/
E-mail :