หลักสูตรที่เปิดสอน ศูนย์ประสานงานฯ ชลบุรี

ค้นหาประเภทวิชา สาชาวิชา หรือสาขางาน:

สถานศึกษา  -ประเภทวิชา  
  สถานศึกษาประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 242 items in 5 pages

สถานศึกษา: วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีอุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีอุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมติดตั้งและบำรุงรักษา
  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีอุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง

สถานศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

 

ประเภทวิชา: คหกรรม

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีคหกรรมการบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีคหกรรมการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ธุรกิจงานประดิษฐ์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีคหกรรมคหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีคหกรรมเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีคหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีคหกรรมอาหารและโภชนาการการประกอบอาหาร
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีคหกรรมอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ
 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการตลาดการตลาด
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการเลขานุการการเลขานุการ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
 

ประเภทวิชา: ศิลปกรรม

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีศิลปกรรมการออกแบบการออกแบบ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีศิลปกรรมการออกแบบการออกแบบตกแต่งภายใน
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีศิลปกรรมวิจิตรศิลป์จิตรกรรม
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีศิลปกรรมวิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรมท่องเทียว

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีอุตสาหกรรมท่องเทียวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ทั่วไป
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีอุตสาหกรรมท่องเทียวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมการโรงแรม
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและบริการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สถานศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)อุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)อุตสาหกรรมช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาเครื่องจักรอัตโนมัติ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)อุตสาหกรรมช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาเครื่องมือกล
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)อุตสาหกรรมช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาไฟฟ้า
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)อุตสาหกรรมช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชายานยนต์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)อุตสาหกรรมช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)อุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมติดตั้งและบำรุงรักษา
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม