หลักสูตรที่เปิดสอน ศูนย์ประสานงานฯ ชลบุรี

ค้นหาประเภทวิชา สาชาวิชา หรือสาขางาน:

สถานศึกษา  -ประเภทวิชา  
  สถานศึกษาประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 242 items in 5 pages

สถานศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการตลาดการตลาด
  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมอุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมอุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมอุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง
  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมอุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมอุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมอุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมอุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมอุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระบบภาพและระบบเสียง
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรมท่องเทียว

  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอุตสาหกรรมท่องเทียวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมการโรงแรม
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมครัวโรงแรม
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมแม่บ้านโรงแรม
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและบริการครัวโรงแรม
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและบริการบริการส่วนหน้าโรงแรม
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและบริการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและบริการแม่บ้านโรงแรม

สถานศึกษา: วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

 

ประเภทวิชา: คหกรรม

  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีคหกรรมคหกรรมศาสตร์คหกรรมการผลิต
 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน
  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีอุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีอุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีอุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีอุตสาหกรรมช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีอุตสาหกรรมช่างยนต์ตัวถังและสีรถยนต์
  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีอุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีอุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีอุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีอุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์