หลักสูตรที่เปิดสอน ศูนย์ประสานงานฯ ชลบุรี

ค้นหาประเภทวิชา สาชาวิชา หรือสาขางาน:

สถานศึกษา  -ประเภทวิชา  
  สถานศึกษาประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 242 items in 5 pages

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมโลหะการเชื่อมโลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระบบโทรคมนาคม
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์การจัดการขนส่ง
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการตลาดการตลาด
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการการขาย
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการการบัญชี
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมเครื่องกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมโลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมโลหะการเชื่อมโลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรมท่องเทียว

  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมท่องเทียวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมการโรงแรม
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม
  วิทยาลัยเทคนิคพัทยาอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและบริการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

 

ประเภทวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป
  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี