หลักสูตรที่เปิดสอน ศูนย์ประสานงานฯ ชลบุรี

ค้นหาประเภทวิชา สาชาวิชา หรือสาขางาน:

สถานศึกษา  -ประเภทวิชา  
  สถานศึกษาประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 242 items in 5 pages

สถานศึกษา: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

 

ประเภทวิชา: เกษตรกรรม

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเกษตรกรรมเกษตรศาสตร์การประมง
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเกษตรกรรมเกษตรศาสตร์ช่างเกษตร
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเกษตรกรรมเกษตรศาสตร์ผลิตสัตว์น้ำ
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเกษตรกรรมเกษตรศาสตร์พืชศาสตร์
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเกษตรกรรมเกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเกษตรกรรมช่างกลเกษตรเครื่องจักรกลเกษตร
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเกษตรกรรมช่างกลเกษตรช่างกลเกษตร
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเกษตรกรรมพืชศาสตร์พืชสวน
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเกษตรกรรมสัตวศาสตร์การจัดการผลิตสัตว์
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเกษตรกรรมสัตวศาสตร์การผลิตสัตว์
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร
 

ประเภทวิชา: ประมง

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

ประเภทวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ประเภทวิชา: ศิลปกรรม

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีศิลปกรรมศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิค
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมการก่อสร้างก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมการก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมการก่อสร้างสถาปัตยกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมเขียนแบบเครื่องกลออกแบบและเขียนแบบการผลิต
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเขียนแบบเครื่องกล
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมช่างกลโรงงานแม่พิมพ์โลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมช่างก่อสร้างก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมช่างยนต์ตัวถังและสีรถยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมติดตั้งและบำรุงรักษา
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์