การประชุมการจัดทำโครงการตามแผนระยะสั้น

Created by adminchon on 17/8/2560 14:55:09

ศูนย์ประสานงานการผลิตฯ จังหวัดชลบุรี

การประชุมการจัดทำโครงการตามแผนระยะสั้น ในที่ประชุมสรุปโครงการที่จะได้รับงบประมาณไว้ 4 โครงการ ได้แก่

1. การฝึกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นเตรีมความพร้อมสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ของ

- วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

            - วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

- วิทยาลัยวิศวกรรมแหลมฉบัง

2. การพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติและแขนกลในงานอุตสาหกรรม ของ

- ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี)

- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

3. การผลิตและพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกรับส่งสินค้าขนาดใหญ่ (รุ่นที่ 1) ของ

- วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบผู้ควบคุมรถยกสินค้าไม่เกิน 10 ตัน ของ             

            - วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

            - ศูนย์ EEC – นิคมแหลมฉบัง

ภาพบรรยากาศในการประชุม


การประชุมการจัดทำโครงการตามแผนระยะสั้น ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10:30 - 12:00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดชลบุรี yes

print
Sort by: