พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

Created by adminchon on 3/8/2560 15:00:42

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุเทพ ชิตยวงษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายปริวัฒน์ ถานิสโร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี, ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ เกษตรภิบาล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง และนายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี


 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายปริวัฒน์ ถานิสโร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี, ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ เกษตรภิบาล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง และนายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี

 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน ซึ่งภายหลังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สภาพัฒน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับแผนงานของรัฐบาล เพื่อเตรียมกำลังคนให้รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้เชิญผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ มาวางแผนร่วมกัน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564)

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

 

print
Sort by: