พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

Created by adminchon on 26/7/2560 19:26:29

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC TVET Career Center) ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC TVET Career Center) ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

   

Page 1
Add Content of Page1
print
Sort by: