การประชุมเตรียมความพร้อมการแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

Created by adminchon on 24/7/2560 18:37:02

นายวิมล จำนงบุตร ที่ปรึกษาการบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมการแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประสานงนการพลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี จังหวัดชลบุรี


นายวิมล จำนงบุตร ที่ปรึกษาการบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมการแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประสานงนการพลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี จังหวัดชลบุรี

       

print
Sort by: