หลักสูตรที่เปิดสอน ศูนย์ประสานงานฯ ฉะเชิงเทรา

ค้นหาประเภทวิชา สาชาวิชา หรือสาขางาน:

สถานศึกษา  -ประเภทวิชา  
  สถานศึกษาประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
Data pager
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 135 items in 3 pages

สถานศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามอุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามอุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามอุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามอุตสาหกรรมโลหะการเชื่อมโลหะ
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สถานศึกษา: วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

 

ประเภทวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง

สถานศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

 

ประเภทวิชา: คหกรรม

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราคหกรรมการบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราคหกรรมคหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราคหกรรมคหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราคหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นดีไซน์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราคหกรรมอาหารและโภชนาการการประกอบอาหาร
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราคหกรรมอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ
 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการตลาดการตลาด
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการเลขานุการการเลขานุการ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
 

ประเภทวิชา: ศิลปกรรม

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราศิลปกรรมการออกแบบการออกแบบ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิคคอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราศิลปกรรมวิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรมท่องเทียว

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมการโรงแรม