หลักสูตรที่เปิดสอน ศูนย์ประสานงานฯ ฉะเชิงเทรา

ค้นหาประเภทวิชา สาชาวิชา หรือสาขางาน:

สถานศึกษา  -ประเภทวิชา  
  สถานศึกษาประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
Data pager
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 135 items in 3 pages

สถานศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการการบัญชี
  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงอุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงอุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงอุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงอุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงอุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมติดตั้งและบำรุงรักษา
  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงอุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงอุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์
  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงอุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

สถานศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

 

ประเภทวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการตลาดการตลาด
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการการขาย
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการการบัญชี
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามอุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามอุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามอุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามอุตสาหกรรมช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามอุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามอุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามอุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมโลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมติดตั้งและบำรุงรักษา
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโทรคมนาคมระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโทรคมนาคม
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมโลหะการเชื่อมโลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม