Category

รายชื่อศูนย์การศึกษาภาครัฐที่ทำการเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมหลัก

รายชื่อศูนย์การศึกษาที่เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพที่สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมหลัก ทั้งระบบระยะสั้น และปรกติ

ภาพปกข่าว

การประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา

กระทรวงศึกษาธิการ มอบ กศจ.ฉะเชิงเทรา จัดเตรียมแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก...