ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพปกข่าว

กำหนดการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

หมวดหมู่