พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สอศ.กับกระทรวงแรงงานเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล BIG DATA เพื่อการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน
Created by adminrayong on 6/11/2561 9:43:52


print
Sort by: