สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา และสรุปแนวทางและแผนปฏิบัติการ สอศ. และ กศน. ฝึกอบรมทักาะอาชีพในเขต EEC
Created by adminrayong on 30/10/2561 14:30:18


print
Sort by: