กำหนดการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
Created by eechost on 30/6/2560 8:50:08

โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี  จังหวัดชลบุรี


print
Sort by: