จำนวนความต้องการแรงงาน จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (5 อันดับแรก) และ ลักษณะความต้องการแรงงาน ปี 2559
Created by eechost on 29/6/2560 22:15:59


print
Sort by: