ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพปกข่าว

กำหนดการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

ภาพปกข่าว

การประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา

กระทรวงศึกษาธิการ มอบ กศจ.ฉะเชิงเทรา จัดเตรียมแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก...

ภาพปกข่าว

ชลบุรี จัดการประชุมการศึกษาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจ

วันนี้ (21 เมษายน 2560) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมแนวทางในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลาก...

ภาพปกข่าว

สอศ.ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประชุมพิจารณากรอบแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมน...

หมวดหมู่