กำหนดการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
Created by eechost on 6/30/2017 8:50:08 AM

โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี  จังหวัดชลบุรี


print
Sort by: