ศูนย์ประสานงาน EEC
Eastern Economic Corridor : EEC
เป็นศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
ศูนย์ประสานงาน ECC เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
( Eastern Economic Corridor)
ฉะเชิงเทรา
จำนวน 6 โครงการ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 3,620 คน
ชลบุรี
จำนวน 13 โครงการ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 7,060 คน
ระยอง
จำนวน 13 โครงการ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 3,490 คน

ศูนย์ประสานงาน EEC (Eastern Economic Corridor)

เป็นศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

ข้อมูลความต้องการแรงงานอาชีวศึกษา (Demand)
อุตสาหกรรมกลุ่ม Fist S-Curve & New S-Curve ภาพรวมปี 2560-2564


ข้อมูลจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษา (Supply )
อุตสาหกรรมกลุ่ม First S-curve & New S-curve ภาพรวมปี 2560-2564

ข้อมูล 5 อันดับความต้องการแรงงาน อาชีวศึกษา อุตสาหกรรมกลุ่ม First S-curve & New S-curve

ข้อมูลเปรียบเทียบ Demand (แรงงานอาชีวศึกษา) และ Supply (ผู้เรียนอาชีวศึกษา) 3 จังหวัด ปี 2560 -2564

บริการข้อมูลการผลิตและพัฒนากำลังคน